OBAVEŠTENJE POTROŠAČA O OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA NA DALJINU NA ODUSTAJANJE (ČLAN 27. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA) i PRAVA NA REKLAMACIJU

OBAVEŠTENJE POTROŠAČA O OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA NA DALJINU NA ODUSTAJANJE (ČLAN 27. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA) i PRAVA NA REKLAMACIJU KOD KUPOVINE SADRŽAJA NA SAJTU
www.fincohelp.com

1. Osnovni podaci o prodavcu:

  • Prodavac: FINCOHELP DOO NOVI SAD
  • Sedište i prebivalište: NOVI SAD, Braće Jovandić 17
  • Broj telefona/fax-a: 021/6 33 44 77
  • Elektronska pošta: office@fincohelp.com

2. Prodajna cena navedena u ugovoru o kupljenim sadržajima obuhvata ukupne troškove prenosa prava korišćenja za korišćenje ugovorenih sadržaja na ugovoreni vremenski period

3. Pored naveden vrednosti iz ugovora nema dodatnih troškova

4. Uslovi i vremenski rok i postupak za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa čl. 28. Zakona o zaštiti potrošača:

  • Usluga po ovom ugovoru/ponudi je pružena prenosom prava korišćenja ugovorenih sadržaja na ugovoreni period, tj aktiviranjem i stavljanjem na raspolaganje ugovorenog sadržaja za korišćenje.
  • Ugovoreni sadržaj se aktivira najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključivanja ugovora, pod uslovom da je uplata izvršena u roku od 7 dana od dana prihvata ponude.
  • U ovom roku korisnik može da odustane od kupovine popunjavanjem obrasca za odustajanje od ugovora koji je priložen uz ugovor.
  • Korisnik može da odustane od ugovora bez navođenja posebnih razloga
  • Od datuma aktiviranja obuke, korisnik više ne može odustati od obuke u skladu sa Članom 37 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti potrošača.

5. Korisnik ima pravo na reklamaciju na tehničke uslove u roku od 3 dana od dana pokretanja obuke, slanjem mail-a na adresu office@fincohelp.com.

6. Obuka mora da se pokrene u roku 30 dana od dana prihvata ponude.

Layer 1