Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA I PODATAKA O LIČNOSTI

Predmet opštih uslova korišćenja sajta i podataka o ličnosti je prodaja tj. prenos prava korišćenja obuka i drugih sadržaja na web portalu www.fincohelp.com u određenom vremenskom periodu koji je naveden u cenovnicima za svaki sadržaj na ovom sajtu.

Ovaj dokument čini sastavni deo web stanice www.fincohelp.com i sastavni je deo ponude/ugovora o prenosu prava korišćenja bilo kog sadržaja sa ovog sajta koji se zaključuje između Fincohelp DOO Novi Sad i Korisnika-kupca usluga i sadržaja na ovom sajtu.

Koristeći web stranicu www.fincohelp.com prihvatate pravila propisana ovim Opštim uslovima. Ukoliko ne prihvatate navedene uslove nemojte koristiti web sajt www.fincohelp.com.

1. Opšti uslovi korišćenja sajta www.fincohelp.com i pravila kupovine

Registracija na sajtu i pravila kupovine

 

Registracijom i otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.Fincohelp.com smatra se daje korisnik sve ove Uslove u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

Da bi korisnici mogli da kupe pravo korišćenja neke od obuka ili drugih sadržaja, koji se prodaju na portalu, potrebno je da se registruju na ovom sajtu. Nakon same registracije, sistem automatski šalje mail sa obaveštenjem o uspešnom registrovanju na e-mail adresu naznačenu od strane korisnika u toku registracije.

Registracija se vrši elektronski, popunjavanjem ponuđenog obrasca koji obavezno mora da sadrži Korisničko ime, lozinku, ime, prezime i mail adresu.

Registracijom na web stranici omogućava se pristup svim besplatnim sadržajima i omogućava se redovno izveštavanje o novim sadržajima i informacijama na sajtu.

Regi stro vani korisnici, putem unosa korisničkog imena i lozinke, potvrđuju svoj identitet na sajtu.

Registracijom korisnika otvara se poseban nalog za svakog registrovanog korisnika. Prijavom na sajt, sa korisničkim imenom i lozinkom, korisniku se u okviru menija otvara posebna kartica sa naznakom “moj nalog”.

U okviru svog naloga korisnik može da vrši kupovinu prava korišćenja obuka i može da vidi pregled i status svih obuka koje je kupio. Regi stro vani korisnik prisup, svojim obukama, ima isključivo preko svog naloga.

Ponuda izabranih obuka i drugih sadržaja se smatra prihvaćenom u trenutku kada lice prođe ceo proces narudžbine, potvrdi sve potrebne elemente i klikne na polje “Prihvatam i potpisujem”

Pre potpisivanja je upozoren da pogleda dokumente:

 • Tekst ugovora u elektronskom obliku – samo za fizička lica
 • Obrazac za odustajanje
 • Ponuda formirana na osnovu narudžbe
 • Obaveštenje o ostvarivanju prava na odustajanje i reklamaciju
 • Uslovi korišćenja sajta, pravila kupovine, podaci o ličnosti i kodeks ponašanja
 • Podaci o prodavcu Fincohelp doo Novi Sad

Prihvatom ponude prodavcu se šalje elektronska poruka sa podacima o ponudi koja je prihvaćena, a kupaću po završetku kupovine na ekranu se pojavljuju poruke sa sledećim tekstom:

“ugovor je potpisan i Vaš prihvat ponude je registrovan”. Kod naručioca pravnih lica poruka glasi “Vaš prihvat ponude je registrovan”

Uskoro će Vam stići mail o potvrdi prijema sa predračunom i drugim prihvaćenim dokumentima na kome treba da izvršite još jednu potvrdu kupovine naručenih sadržaja, ukoliko ne dobijete mail, obratite se podršci na mail adresu: office@fincohelp.com ili na broj telefona 021/6 33 44 77

Odmah po prihvatanju ponude automatski se šalje mail kupcu u kome ga obaveštavamo da smo primili elektronski prihvat ponude za naručene sadržaje. U istom mail-u su priložena sledeća dokumenta:

 • Predračun /ponuda na osnovu narudžbe koja je prihvaćena
 • Ugovor u elektronskom obliku za fizička lica sa prilogom dokumenta o uslovima korišćenja sajta, pravilima kupovine,i načinom korišćenja podataka o ličnosti i kodeksom ponašanja
 • Obaveštenje o pravu na odustanak (član 27) i reklamaciju
 • Obrazac za odustanak od ugovoraIz bezbednosnih razloga, u okviru primljenog mail-a potrebno je kliknuti na link: “saglasan sam da se obuka aktivira”. Ovom potvrdom se odlazi na sajt gde se automatski generiše poruka “Vaš ugovor je zaključen”.Na istom mail-u se nalazi još jedan link “odustajem” preko koga se može automatski odustati od izvršene narudžbe i poništiti narudžba i ugovor.Ukoliko odmah prilikom zaključivanja narudžbe na sajtu nije dobij en mail sa elektronskom porukom sa potvrdom i ukoliko se klikom na link potvrde nije otvorila stranica na sajtu na kojoj je dobij ena potvrda daje ugovor zaključen, potrebno je proveriti da li je ispravno završen proces narudžbe ili se obratiti na mail adresu office@fincohelp.com.

  Procedura pre izvršene uplate od strane kupca

  Potpisivanjem ugovora u elektronskom obliku tj. prihvatom ponude narudžba dobij a status “rezervisana” Na nalogu korisnika će se pojaviti ugovorene obuke pored kojih će u koloni “status” biti oznaka “R”.

  U ugovoru i porudžbenici je naznačen rok od 7 dana u kome treba izvršiti plaćanje na osnovu primljenog predračuna. Ukoliko se ne izvrši plaćanje po predračunu u navedenom roku, primljena narudžba i prihvat ponude prestaje da važi, a ugovor u elektronskom obliku se automatski raskida. U ovom slučaju će obuke automatski biti izbrisane sa naloga Korisnika.

  Pravo na odustajanje od ugovora

  Obuka se odobrava u roku od 14 dana od dana zaključivanja ugovora, pod uslovom da je uplata izvršena u roku od 7 dana od dana prihvata ponude. U ovom roku korisnik može da odustane od kupovine, tako što će popuniti obrazac za odustajanje od kupovine koji je predočen korisniku pre zaključenja same narudžbe. Ukoliko uplata nije izvršena, korisnik ne mora popunjavati obrazac za odustajanje, s obzirom da se u tom slučaju ugovor automatski raskida.

  Korisnik može pokrenuti obuke i pre isteka 14 dana od dana zaključenja ugovara. Ukoliko korisnik pokrene obuke pre isteka 14 dana od dana zaključenja ugovora, gubi pravo na mogućnost odustajanja u roku od 14 dana. U svakom slučaju korisnik gubi mogućnost za odustajanje od datuma kada je obuka pokrenuta, tj kada korisnik počeo sa korišćenjem kupljenjih sadržaja. Od tog datuma postoji samo mogućnost reklamacije.

  U slučaju odustajanja od kupovine, Fincohelp doo Novi Sad vraća Korisniku novac u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za odustanak.

  Procedura posle izvršene uplate od strane Korisnika-kupca

  Fincohelp doo stavlja na raspolaganje preneta prava korišnjenja kupljenih sadržaja u roku 3 radna dana od dana uplate.

  Po izvršenoj uplati i aktiviranju kupljenih sadržaja na nalogu korisnika obuka dobija status “aktivirana” tj. oznaku “A”. U zavisnosti od vrste obuke i sadržaja zavisi i način pokretanja. Kod pojedinih obuka i sadržaja korisnik sam odlučuje kada će pokrenuti kupljene sadržaje, a kod ostalih datum pokretanja se unapred dogovora. Od datum pokretanja obuke i drugih sadržaja počinje da teče rok korišćenja obuke i drugih sadržaja koji je predviđen ponudom ili ugovorom. Od momenta pokretanja obuke od strane Korisnika, obuka dobij a status “pokrenuta” i oznaku “P”. Korisnik može u okviru svoga naloga da u svakom momentu vidi preostalo vreme korišćenja pokrenute obuke.

  Obuke za koje se isteklo vreme korišćenja dobijaju Status “Završena” i oznaku “Z”. U korisničkom nalogu se vidi pregled završenih obuka, ali se one više ne mogu koristiti.

  Po Aktiviranju obuke se genereše račun koji može da se preuzme prijavom na “moj nalog” ili “moje obuke”

  U okviru svog naloga Korisnik može da vidi sledeće:

  • svoje obuke
  • da prati status obuka
  • da vidi koliko je vremena preostalo za korišćenje obuke
  • da pogleda i štampa tekst ugovora i ponude
  • da pogleda i da štampa račun

  Ukoliko je naručilac obuke pravno lice ili preduzetnik račun, sa priloženom prihvaćenom ponudom i narudžbom se šalje poštom.

  Registrovani korisnik u svakom momentu ima mogućnost brisanja svojih podataka iz registrovane baze sajta preko svog naloga.

  Detaljno uputstvo za svaki korak registracije i kupovine nalazi se na sajtu u glavnom meniju na stavci “POMOĆ”.

  Kupovinom na sajtu korisnik obuke kupuje pravo korišćenja određene obuke ili drugih sadržaja na sajtu za određeni vremenski period.

  Datum prometa, tj. datum izvršenja usluge je datum kada je odobreno pravo pristupa korisniku za korišćenje naručenih sadržaja iz ponude na samom sajtu.

  Posebna pogodnost za korisnika je da početak obuke određuje sam korisnik. Ugovoreni period korišćenja obuke počinje od dana kada je aktivirano korišćenje obuke ili drugih sadržaja.

  Kupovinu obuka mogu da izvrše fizička ili pravna lica i preduzetnik.

  Elektronski ugovor o kupovini prava korišćenja obuka i drugih sadržaja sa portala www.fincohelp.com mogu da zaključe samo punoletna fizička lica.

  Elektronski ugovor na daljinu se zaključuje na srpskom jeziku.

  Reklamacije:

  Korisnik ima pravo na reklamaciju na tehničke uslove u roku od 3 dana od dana pokretanja obuke i drugih naručenih sadržaja. Ukoliko se utvrdi opravdanost reklamacije i daje ne postoje uslovi da odsluša obuku do kraja, korisniku se vraća novac u roku od 14 dana od dana reklamacije.

  Reklamacija može da se uputi pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu dokaza o kupovini i uplati i razlozima reklamacije. U Reklamaciji se moraju tačno navesti smetnje koje su se javile i zbog kojih korisnik nije mogao da koristi naručene i plaćene sadržaje.

  Fincohelp doo Novi Sad će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem odgovoriti Korisniku na reklamaciju da li se reklamacija prihvata ili ne. Ako se reklamacija prihvata u odgovoru će biti naveden rok i predlog za rešavanje reklamacije.

  Fincohelp doo Novi Sad izjavljuje da će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacije.

  Zaštita autorskih i drugih prava intelektualne svojine

  Sav sadržaj na ovom Sajtu je isključivo vlasništvo Fincohelp doo Novi Sad i kao takav se ne može kopirati bez prethodnog odobrenja Fincohelp doo Novi Sad. Svako neovlašćeno kopiranje i korišćenje podataka sa ovog Sajta podleže zakonu o Autorskim i srodnim pravima, Zakonu o žigovima kao i drugim propisima iz oblasti autorskih prava i intelektualne svojine.

  Sadržaj ovog Sajta možete koristiti isključivo za ličnu nekomercijalnu upotrebu i to samo u informativne svrhe i u svrhe edukacije lica navedenog kod kupovine obuke.

  Kalkulatore za koje je navedeno da su besplatni, kao i sadržaj koji je naveden u okviru besplatnih informacija možete slobodno preuzimati.

  Strogo je zabranjeno kopiranje i objavljivanje sadržaja u javnosti, bez saglasnosti Fincohelp doo Novi Sad. Posebno se zabranjuje korišćenje i zloupotreba sajta uz pomoć specijalnih programa. Svako nepoštavanje navedenih uslova povlači pravo na pokretanje tužbe.

  Zabranjeno je pozajmljivanje korisničkih podataka drugim licima. Za bilo koji vid upotrebe sadržaja sa web portala, koji nije dogovoren, morate nas prethodno kontaktirati putem mail adrese office@fincohelp.com

  Promena uslova korišćenja

  Fincohelp doo Novi Sad zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja korisnika, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od navedenih Uslova korišćenja ove internet stranice, kao i izjave i uslove vezane za korišćene ličnih podataka. O promeni uslova korišćenja, uslova prodaje kao i uslova vezanih za korišćenje ličnih podataka, korisnik je uvek obavešten prilikom svake nove kupovine. Svaka promena i trenutno važeći uslovi korišćenja su uvek objavljeni na samom sajtu.

  Fincohelp doo Novi Sad zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice.

  Finchelp doo Novi Sad će, bez obzira na bilo koju izmenu, omogućiti korisniku da u ugovorenom roku može pohađati kupljenu obuku ili drugi sadržaj.

  Potrebno okruženje za kvalitetno korišćenje sadržaja sa web portala:

 • Minimum operativni sistem Windows ХР
 • Minimum memorije Rama 1 GB
 • preporučeni pretraživač je najnovija verzija Chrome. Moguće je koristiti i druge pretraživače uz instaliranje Flash plejera.Način plaćanja:Plaćanje se vrši bezgotovinski, na osnovu predračuna koji se generiše prilikom zaključenja porudžbenice, na tekući račun Fincohelp doo Novi Sad koji je naveden u predračunu.Odgovornost

  Korišćenje našeg Sajta, sa otvorenim nalogom, preuzimate svu odgovornost što se tiče čuvanja podataka vašeg naloga. Korišćenjem našeg Sajta ujedno i svog nalog odgovorni se za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu, a samim tim i na našem Sajtu. Zadržavamo pravo da se usluga ne izvrši ukoliko se u bilo kom momentu ne pridržavate navedenih Opštih uslova korišćenja.

  Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju sadržaja na ovom web portalu.

  Fincohelp doo Novi Sad nije odgovoran za tehničke probleme koji nastaju na internet mreži korisnika usluge, pri čemu može doći do prekida korišćenja kupljenih sadržaja, što su događaji izvan mogućnosti kontrole od strane pružaoca usluga Fincohelp doo Novi Sad. Iz tih razlog Fincohelp doo Novi Sad ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga, a usled navedenih prekida.

  Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici www.fincohelp.com ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice, tako i iz drugih razloga za koje nije direktno odgovoran.

  Fincohelp doo Novi Sad je odgovoran za kvalitetno pružanje usluge u skladu sa uslovima korišćenja, uslovima prodaje i uslovima iz ponude iz koje je izvršena narudžba određenih sadržaja.

  Korisnik je saglasan daje korišćenje internet stranice www.fincohelp.com isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Fincohelp doo Novi Sad, kao ni bilo koje povezano lice, ne garantuju ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu.

  Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući hardver i softver, kao i drugu opremu koju koristi, te Fincohelp doo Novi Sad isključuje svaku svoju odgovornost za bilo kakva eventualna oštećenja pomenute opreme, zaštite od virusa i okruženja prilikom korišćenja www.fincohelp.com.

  Korisnik je odgovoran za sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji , krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašnjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Rizik eventualne štete nastale usled navedenih radnji je u potpunosti na korisniku.

  Za sve eventualne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.fincohelp.com nadležan je sud u Novom Sadu, kao i zakonodavna regulativa aRepublike Srbije.

  Prodaja obuka preko drugih distributera:

  Ukoliko se obuke, čiji je vlasnik Fincohelp doo Novi Sad, prodaju preko drugih distributera i sajtova, za uslove izvođenja ovih obuka na sajtu distributera nije odgovoran Fincohelp doo Novi Sad. U ovom slučaju morate pogledati uslove korišćenja na sajtu tog distributera i uslove iz ugovora koji ste sklopili sa prodavcem obuka. U ovom slučaju fincohelp doo Novi Sad je isključivo u ulozi autora obuka, a ne prodavca obuka.

  Kodeks ponašanja kod prodaje sadržaja putem interneta

  Pružalac usluga tj. sadržaja web portalu www.fincohelp.com omogućava korisniku usluge da, pre zaključenja ugovora i prihvata ponude, pregleda sledeće informacije bitne za korišćenje i kupovinu putem interneta:

  • opštim uslovima korišćenja sajta i pravilima kupovine
  • uslovima i svrsi korišćenja i načinom brisanja ličnih podataka
  • kodeksima ponašanja u skladu sa kojima postupa pružalac usluge
  • o osnovnim obeležjima sadržaja koji su predmet kupovine
  • o načinu prenosa prava korišćenja i periodu korišćenja sadržaja koji su predmet kupovine
  • o periodu korišćenja naručenih sadržaja
  • adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta prodavca
  • prodajnoj ceni i ukupnim troškovima kupovine
  • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, kao i načinu izvršenja drugih ugovorenih obaveza
  • pravu i uslovima za jednostrani raskid ugovora i uvid u obrazac za jednostrani raskid ugovora
  • pravo na reklamaciju i način ostvarivanja ovog prava
  • načinu podrške u toku korišćenja prenetih prava
  • postupku koji se primenjuje kod zaključivanja ugovora
  • pregled ponude/ugovora sa sadržajima koji su predmet kupovine
  • informacija o jeziku na kome će ugovor biti zaključen

  Korišćenje sadržaja se odobrava u roku od 14 dana od dana zaključivanja ugovora, pod uslovom daje uplata izvršena u roku od 7 dana od dana prihvata ponude. Kupljeni sadržaji se stavljaju na raspolaganje korisniku u roku od 3 radna dana od dane uplate po predračunu.

  Korisniku usluga se pruža mogućnost da odustane od kupovine na jedan od sledećih načina:

  • Prilikom same narudžbe
  • Po zaključenju narudžbe preko mail kojim potvrđujemo da smo primili prihvat ponude koristeći link “odustani” na samom mail-u
  • Posle zaključene ponude u roku 14 dana od dana zaključenja ugovora popunjavanjem obrasca za odustanak od ugovora

  U slučaju odustanka od ugovora, Fincohelp doo je dužan da u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za odustanak izvrši povraćaj sredstava, ukoliko je primio uplatu pre podnošenja zahteva za odustanak od ugovora.

  Korisnik gubi mogućnost za odustajanje od ugovora od momenta kada je korišćenje naručenih sadržaja pokrenuto.

  Korisnik ima pravo na reklamaciju na tehničke probleme u roku od 3 dana od dana početka korišćenja sadržaja.

  Fincohelp doo prati faze korišćenja sadržaja od strane korisnika i u slučajevima eventuarnih problema otklanja nastale probleme.

  Korisnici koji tokom korišćenja sajta naiđu na problem (problemi tehničke prirode, nedoumice u vezi sa obukom i slično) mogu da nam se obrate putem elektronske pošte. Poštu pregledaju zaposleni u FinCoHelp doo i, ako je to moguće, problem rešavaju u roku od sat vremena u toku radnog vremena. Ukoliko zahtevi za pomoć stignu posle radnog vremena, problem se rešava sutra dan. Radno vreme Fincohelp doo je radnim danom od 08 do 16 časova. Subota i Nedelja su neradni dani.

  U slučajevima kada zaposleni u FinCoHelp doo nisu u mogućnosti da pruže adekvatnu podršku, pošta se prosleđuje autorima obuke, a korisnik se odmah obaveštava o proceduri. Komunikacija sa korisnicima se vrši najčešće putem e-pošte ili putem telefona. Ukoliko se za tim javi potreba, u dogovoru sa korisnikom, problem rešavamo pomoću aplikacije za daljinsko upravljanje računarom.

  2. USLOVI I SVRHA KORIŠĆENJA I NAČIN BRISANJA LIČNIH PODATAKA
  UNETIH PRILIKOM REGISTRACIJE KORISNIKA I KUPOVINE NA WEBPORTALU www.fincohelp.com

  Registracijom korisnika na web portalu www.fincohelp.com postajete regi stro vani korisnik informacija koje se objavljuju na ovom portalu. Putem vaše mail-adrese, koju ste uneli prilikom registracije, dostavljače Vam se obaveštenja o novim obukama, kalkulatorima, informacijama i drugim sadržajima vezanim za ovaj web portal.

  Podatke unosite samo jednom, prilikom registracije kada se otvora Vaš nalog. Preko Vašeg naloga vršite kupovinu i naručivanje kada vršite dopunu podataka potrebnih za formiranje ugovora o prodaji na daljinu

  Vaši uneti podaci će se koristiti za sledeće svrhe:

   

  1. e-mail adresa, ime, prezime i broj telefona:
   • za slanje informacija mail-om i komunikaciju vezano za korišćenje sadržaja i instrukcija prilikom održavanja obuka
   • promocije postojećih i novih proizvoda i usluga,
   • mogućnosti slanja obaveštenja i informacija
   • istraživanja tržišta i sličnih aktivnosti

    

  2. Ime, Prezime, adresa, mesto, poštanski broj:
   • za pripremu i za zaključenje ugovora za naručene obuke,
   • za kreiranje predračuna, avansnih računa i računa
   • za pretplate na pojedina izdanja
   • za aplikacije koje budete kupovali preko ovog portala.
   • za kupovinu ostalih sadržaja koji budu objavljivani za prodaju na ovom portalu
   • za slanje sertifikata vezanih za završene obuke
  3. Podaci o zanimanju koriste se isključivo za potrebe statistike za analizu profesionalne orijentacije korisnika ovog web portala, a radi unapređenja i prilagođavanja sadržaja korisnicima
  4. Podaci o firmi, adresi firme i PIB-u upisuju se u slučajevima kada fizičko lice pohađa kurs za potrebe firme. U toj situaciji se uzima PIB firme, a ne JMBG. Podaci o firmi se koriste isključivo za potrebe izdavanja predračuna, računa ili sklapanja ugovora

  Registracijom na web portalu, Vaši uneti podaci će se prikupljati, obrađivati, prenositi, pretraživati, razvrstavati, analizirati, pohranjivati i koristiti od strane Fincohelp doo Novi Sad i osnivača Društva, za navedene svrhe, na način i pod uslovima navedenim u ovom dokumentu, odnosno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. (SI.Glasnik 97/2008, 104/2009, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

  Lični podaci se neće koristiti u druge svrhe, niti će se prenositi i stavljati na raspolaganje trećim licima, bez Vašeg naknadnog pristanka, izuzev kada je to Zakonom izričito dozvoljeno

  U centralnom registrutu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na sajtu www.poverenik.rs, možete izvršiti uvid u strukturu zbirke podataka o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju prilikom registricaje na našem sajtu.

  Način brisanja podataka i odjava sa sajta

  Registracija tj. pristanak na korišćenje ličnih podataka može se opozvati u bilo kom trenutku na sledeći način:

  • Za brisanje svih Vaših podataka iz baza sajta www.fincohelp.com, unetih prilikom registracije, potrebno je da na vašem nalogu izaberite opciju “Obriši nalog” ili da nam pošaljite zahtev mail-om na mail adresu objavljenu za kontakt na samom Sajtu.

  Korišćenje ličnih podataka može prestati i ukoliko prestane potreba za njihovim korišćenjem ili ste neaktivni na samom sajtu 2 godine.

  U svim slučajevima prestanka korišćenja ličnih podataka, podaci će biti izbrisani iz svih baza

  Odredbe o korišćenju ličnih podataka, iz ovog dokumenta, primenjuju se samo na web stranici www.fincohelp.com. U slučaju da ova web stranica sadrži veze (linkove) ili upućuje na druge web stranice koje bi Vas mogle zanimati, upozoravamo Vas da te stranice nisu pod kontrolom Fincohelp doo Novi Sad. Ne garantujemo nivo standarda zaštite privatnosti na tim stranicama na koje ste otišli sa našeg sajta i ne preuzimamo odgovornost u vezi tih stranica. Ukoliko koristite objavljene linkove, preporučujemo oprez i prethodno upoznavanje sa pravilima o zaštiti privatnosti i pravilima o korišćenju ličnih podataka na tim stranicama.

  S poštovanjem, FINCOHELP DOO NOVI SAD

Layer 1