Osnovni podaci

FINCOHELP DOO NOVI SAD
21000 NOVI SAD
Braće Jovandić 17
Tel/fax + 381 (0)21/6-33-44-77
www.fincohelp.com

Podaci za identifikaciju:

 • Poreski identifikacioni broj (PIB): 108133878
 • Matični broj pravnog lica: 20937211
 • Firma (pun naziv preduzeća, radnje): FinCoHelp DOO NOVI SAD
 • Datum upisa u APR i registarski broj: 24.06.2013. godine – BD 6918/2013
 • Ime i prezime Direktora – ovlašćenog lica: Nebojša Lončar
 • Poštanski broj: 21000
 • Sedište, prebivalište firme i opština: Novi Sad, Novi Sad
 • ulica i broj: Braće Jovandić 17
 • Adresa za dostavu pošte: 21000 Novi Sad, Braće Jovandić 17
 • Broj telefona: + 381 (0)21/6-33-44-77
 • Broj fax-a: + 381 (0)21/6-33-44-77
 • E-mail adresa: office@fincohelp.com
 • Kontakt osoba: Nebojša Lončar

Podaci o delatnosti:

 • Šifra i naziv osnovne delatnosti: 8559 – Ostalo obrazovanje
 • Šifra i naziv dodatne delatnosti: 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

Podaci o tekućem računu:

 • Naziv banke i sedište: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
 • Broj tekućeg računa: 355-3200266598-83

Podaci o PDV:

 • Obveznik PDV: NE
 • Broj potvrde o izvršenom evidentiranju: Nije obveznik PDV
Layer 1