Novosti

Kraj godine, u računovodstvu i finansijama, sa sobom nosi veliki broj obaveza i aktivnosti koje treba da se sprovedu u kratkim rokovima. U nastavku je lista aktivnosti koje treba da budu sprovedene u poslovnim subjektima pre sastavljanja finansijskih izveštaja:

 1. Izvršiti popis imovine (stalna imovina i zalihe). Izvršiti svođenje knjigovodstvenog stanja na stvarno stanje i proknjižiti rezultate popisa (viškove, manjkove, otpise).
 2. Proveriti da li je urađen preračun prosečne nabavne cene na kraju obračunskog perioda.
 3. Izvršiti popis potraživanja, obaveza i ostalih stavki bilansa i izvršiti usaglašavanje obaveza sa poveriocima i potraživanja sa dužnicima. Ukoliko se iz nekih razloga ne izvrši usaglašavanje do momenta izrade finansijskih izveštaja, neophodno je izvršiti obelodanjivanje neusaglašenih stavki u napomenama uz finansijske izveštaje.
 4. Proveriti da li su usaglašene analitičke i sintetičke evidencije
 5. Proveriti da li sva aktivna konta imaju dugovan saldo, a pasivna konta potražni saldo. Ako neka od konta imaju nelogičan saldo proveriti da li se radi o grešci koju treba ispraviti ili o pretplatama koje treba preneti na avanse.
 6. U okviru svakog konta koji se vodi po analitikama, potrebno je proveriti da li saldo svake analitike u okviru jednog konta pokazuje logičan saldo, ako ne, proveriti razloge i ako se radi o pretplatama preneti na konta pretplata.
 7. Za potraživanja i obaveze i ostala konta koja se vode u stranoj valuti potrebno je da se izvrši obračun i knjiženje nerealizovanih kursnih razlika po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.
 8. Za potraživanja i obaveze i ostala konta sa valutnom klauzulom potrebno je da se izvrši obračun i knjiženje nerealizovanih efekata valutne klauzule po ugovorenom kursu na dan obračuna. Za poslovne subjekte koji primenju pravilnik za mikro pravna lica preračun obaveza i potraživanja sa valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS.
 9. Proveriti da li je izvršen obračun računovodstvene amortizacije i da li je za novonabavljena sredstva upisan dobar period korišćenja i stopa u skladu sa računovodstvenim politikama.
 10. Proveriti da li su aktivirana sva osnovna sredstva koja su u upotrebi i da li se na kontu 026 – osnovna sredstva u pripremi i 015 – nematerijalna ulaganja u pripremi nalaze samo osnovna sredstva koja još ne mogu da se aktiviraju.
 11. Za prodata ili otpisana sredstva proveriti obračun i knjiženje amortizacije na dan isknjižavanja osnovnog sredstva. FinCoHelp DOO Braće Jovandić 17, Novi Sad www.fincohelp.com
 12. Uraditi obračun poreske amortizacije u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Proveriti da li su prodata i otpisana osnovna sredstva isključena iz obračuna poreske amortizacije.
 13. Proveriti da li neka od grupa u obrascu OA posle obračuna poreske amortizacije ima iznos ispod petostruke bruto zarade u republici. Ukoliko se to desilo ceo iznos grupe treba da se prikaže u koloni amortizacije i da sadašnja vrednost grupe bude 0.
 14. Kod konta dugoročnih plasmana i obaveza potrebno je izvršiti reklasifikaciju na kratkoročne plasmane i obaveze za sve stavke koje dospevaju u roku od 1 godine od dana bilansa.
 15. Proveriti da li stanje na poslovnim i depozitnim računima odgovara stanju sa izvoda računa poslovne banke.
 16. Potrebno je u skladu sa poslovnim politikama izvršiti obezvređivanje sumnjivih potraživanja ili potraživanja kojima je istekao rok za naplatu u skladu sa računovodstvenim politikama.
 17. Proveriti da li su ispravke vrednosti naplaćenih, a ranije obezvređenih potraživanja, oprihodovane. Sva zatvaranja ispravki usled definitivnog otpisa vratiti u oporezivu osnovicu ukoliko nisu ispunjeni uslovi u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.
 18. Usaglasiti stanja poreskih obaveza sa karticama iz poreske uprave.
 19. Proveriti da li su stanja sa aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja iz prethodnog perioda, koja se odnose na tekući period, preneta na rashode i prihode.
 20. Proveriti da li su rashodi i prihodi, koji se ne odnose na tekući period, preneti na aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
 21. Proveriti da li su obuhvaćeni rashodi i prihodi preko pasivnih i aktivnih razgraničenja za poslovne događaje koji se odnose na obračunski period, a za koje će dokumenta stići u narednom obračunskom periodu.
 22. Proveriti da li su sva prelazna konta zatvorena.
 23. Na APR-u proveriti da li je bilo nekih promena na kapitalu.
 24. Proveriti da li je izvršen obračun i knjiženje svih ličnih primanja na dan sastavljanja bilansa
 25. Izvršiti pripreme za sastavljanje elaborata o Transfernim cenama ukoliko postoji obaveza

Veoma je važno da se sprovedu sve navedene aktivnosti i neophodne kontrole, kao i da se ispoštuju svi rokovi. Nakon ovog posla računovođe zaslužuju extra dan odmora 🙂

Layer 1